Nghiên cứu bản vẽ thiết kế kết hợp với hiện trạng để đề ra giải pháp tối ưu, giám chi phí cho chủ đầu tư.

Việc đề xuất các điều chỉnh không phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng là cần thiết.

Các thông tin về dự án được cập nhật thường xuyên cho chủ đầu tư và các bộ phận liên quan, đảm bảo dự án được thực hiện và hoàn thành đúng với mục đích đầu tư và nhu cầu khai thác.

Chúng tôi đã áp dụng quy trình quản lý nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) vào hệ thống, hạn chế các vấn đề phát sinh ngoài kiểm soát.