Việc lựa chọn một đơn vị tư vấn là cực kỳ quan trọng trước khi tiến hành đầu tư. Với đơn vị tư vấn họ sẽ giúp bạn tính toán quy mô dự án phù hợp với giá trị đầu tư, giám sát chất lượng, kiểm soát chi phí đầu tư và các vấn đề phát sinh liên quang đến khi hoàn thành đưa vào khai thác.